Beschermd wonen

Wat is Beschermd wonen?

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving en op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

Voor wie is Beschermd wonen?

Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met 24 uur per dag toezicht en begeleiding. Daarnaast is het ook mogelijk om begeleid te wonen. De begeleiding vindt dan op afgesproken tijden plaats en is 24 uur per dag oproepbaar en waar nodig binnen 30 minuten ter plaatse.

Is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van Beschermd wonen?

Nee, de gemeente is niet verantwoordelijk voor alle vormen van beschermd wonen.

Verantwoordelijkheid van de gemeente:

De gemeente is verantwoordelijk voor de Wmo. Vanuit de Wmo kunnen volwassenen met psychische of psycho-sociale problemen tijdelijk met beschermd wonen worden ondersteund. Ook gaat het om inwoners met een licht verstandelijke beperking met een tijdelijke ondersteuningsbehoefte aan 24-uurs toezicht. 

Ook is de gemeente verantwoordelijk voor beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”). Dit valt onder de Jeugdwet.

Niet de verantwoordelijkheid van de gemeente: 

De gemeente is niet verantwoordelijk voor beschermd wonen voor volwassenen die dit blijvend (de rest van hun leven) nodig hebben, vanuit de Wet langdurige zorg. Een aanvraag voor de Wlz kan gedaan worden bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Om een indruk te krijgen of toegang tot de Wlz mogelijk is, kunt u de de Wlz-check doen.

Ik woon nu zelfstandig, maar wil graag Beschermd wonen. Waar kan ik terecht?

Als u denkt dat Beschermd wonen voor u de juiste ondersteuning is, kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle. Ook kunt u terecht bij het Wmo-loket bij de gemeente Zwolle waar u woont.
De gemeente past maatwerk toe, afgestemd op de persoonlijke situatie van mensen. Als een oplossing thuis niet mogelijk is en Beschermd wonen de meest passende oplossing lijkt, wordt samen met u een melding gedaan bij de Centrale toegang van de GGD IJsselland (als u in de regio IJssel-Vecht woont). Inwoners die verblijven in een GGD instelling (voor behandeling), de maatschappelijke opvang of detentie kunnen rechtstreeks bij de Centrale toegang een melding doen. 

Betaal  ik een eigen bijdrage voor Beschermd wonen?

Ja, u betaalt een eigen bijdrage

Waar kan ik terecht met vragen over Beschermd wonen?

Heeft u vragen? Vaak kan uw begeleider of contactpersoon van de organisatie voor Beschermd wonen het beste uw vragen beantwoorden. Zij kennen immers de persoonlijke situatie van u het beste.
Ook kunt u uw vragen voorleggen aan de Centrale toegang GGD IJsselland .

Heeft u geen Beschermd wonen dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle.

Ik krijg een brief over Beschermd wonen van de gemeente Zwolle, maar ik woon niet in Zwolle. Klopt dit wel?

Ja, dat klopt. Alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor Beschermd wonen (op grond van de Wmo). Centrumgemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio IJssel-Vecht.  

De centrumgemeente ontvangt de financiële middelen voor Beschermd wonen en betaalt Beschermd wonen-voorzieningen voor de gemeenten in de centrumgemeenteregio Zwolle.

De regio IJssel-Vecht bestaat uit de gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De gemeenten werken samen in de regio.