Beschermd wonen

Wat is Beschermd wonen?

Een voorziening voor Beschermd wonen biedt een veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving of op termijn weer zelfstandig kunnen wonen.

Voor wie is Beschermd wonen?

Beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijk ontwikkeling (Wmo) is voor volwassen mensen met psychische of psychosociale problemen, die tijdelijk niet zelfstandig kunnen wonen, ook niet met hulp van bijvoorbeeld een mantelzorger of met begeleiding van een hulpverlener.

Welke vormen van Beschermd wonen zijn er?

Beschermd wonen is wonen in een accommodatie van een instelling met toezicht en begeleiding.  Cliënten die voor 1 januari 2015 al een indicatie voor beschermd wonen hadden en die thuis, zelfstandig wonen, kunnen dit nog blijven doen tot maximaal 31-12-2019 of tot de afloopdatum van de indicatie.

Is de gemeente verantwoordelijk voor alle vormen van Beschermd wonen?

De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor een deel van Beschermd wonen voor mensen met psychische of psycho-sociale problemen. Het gaat hier om Beschermd wonen met het zorgzwaartepakket GGZ-C dat gericht is op begeleiding.
Beschermd wonen voor volwassenen valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Beschermd wonen voor jeugdigen tot 18 jaar (“jeugdhulp met verblijf”) is ook mogelijk. Dit valt onder de Jeugdwet. Daarvoor is de gemeente ook verantwoordelijk.

Voor Beschermd wonen met zorgzwaartepakket B dat gericht is op behandeling, is niet de gemeente verantwoordelijk. Dit valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), waarvoor het Zorgkantoor verantwoordelijk is.

Ik heb een beschikking voor Beschermd wonen van voor 1 januari 2015? Hoe lang blijft die geldig?

Voor cliënten met een AWBZ-indicatie van het CIZ van voor 1 januari 2015 geldt een overgangsrecht van maximaal vijf jaar. Dus uiterlijk tot 31 december 2019. Let op: het persoonsgebonden budget valt niet onder dit overgangsrecht.

Maar het overgangsrecht kan voor u al eerder stoppen. Namelijk als uw indicatie eerder stopt. De einddatum staat op uw indicatie.

Als u gedurende deze periode een nieuw aanbod heeft gekregen van de gemeente en u bent daarmee akkoord gegaan, vervalt dit overgangsrecht.

De locatie voor Beschermd wonen waar u woont valt niet onder het overgangsrecht. Waarschijnlijk kunt u op dezelfde plaats blijven wonen, omdat de gemeente Zwolle afspraken heeft gemaakt met de bestaande aanbieders voor Beschermd wonen.

Als uw persoonlijke situatie verandert, dan kan het zijn dat u moet verhuizen. Maar ook de instelling waar u verblijft kan andere keuzes maken, waardoor u moet verhuizen.

Ik heb naast Beschermd wonen ook dagbesteding. Valt dit ook onder het overgangsrecht?

Als dagbesteding onderdeel uitmaakt van uw indicatie voor Beschermd wonen (ZZP GGZ C) en voor 1-1-2015 is afgegeven, dan geldt ook voor de dagbesteding het overgangsrecht van maximaal vijf jaar (tot uiterlijk 31 december 2019), tenzij de indicatie eerder afloopt. De einddatum staat op uw indicatie.
Als u dagbesteding heeft bij een andere instelling dan waar u beschermd woont, dan geldt dat die indicatie ook voor maximaal vijf jaar geldt.

Ik heb een indicatie Beschermd wonen, maar ik woon zelfstandig (extramurale zorg)

Als u zelfstandig woont en begeleid wordt met een indicatie voor Beschermd wonen, dan kan dit ook na 1 januari 2015 doorgaan voor maximaal vijf jaar (tot uiterlijk 31 december 2019), tenzij uw indicatie eerder afloopt.
Als u wel de wens heeft om Beschermd te (gaan) wonen bij een instelling, dan kunt u in overleg met de instelling van uw keuze kijken naar de mogelijkheden.

Kan ik mijn indicatie nog verlengen?

De indicatie kan niet meer verlengd worden door het CIZ, maar er kan wel een aanvraag gedaan worden voor voortzetting van het Beschermd wonen bij de Centrale toegang GGD IJsselland (als u in de regio IJssel-Vecht of Hattem woont) of bij de Centrale Toegang GGD Noord- en Oost-Gelderland (als u in de regio Noord-Veluwe woont).

Veelgestelde vragen Indicatie/toekenning en verwijzing

Valt mijn persoonsgebonden budget voor Beschermd wonen ook onder het overgangsrecht?

Het overgangsrecht voor uw indicatie voor Beschermd wonen geldt voor maximaal vijf jaar (of korter als de indicatie eerder afloopt). Voor het persoonsgebonden budget (pgb) geldt het overgangsrecht van maximaal één jaar. Op 31 december 2015 is dit overgangsrecht afgelopen.

Ik woon nu zelfstandig , maar wil graag Beschermd wonen. Waar kan ik terecht?

Denkt u dat Beschermd wonen voor u de juiste ondersteuning is, dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam of Wmo-loket van de gemeente waar u woonachtig bent.
De gemeente en het Sociaal wijkteam passen maatwerk toe, afgestemd op de persoonlijke situatie van mensen. Als een oplossing thuis niet mogelijk is en Beschermd wonen de meest passende oplossing lijkt, wordt samen met u een melding gedaan bij de Centrale toegang van de GGD IJsselland (als u in de regio IJssel-Vecht of Hattem woont) of bij de Centrale Toegang GGD Noord- en Oost-Gelderland (als u in de regio Noord-Veluwe woont).

Blijft de eigen bijdrage voor Beschermd wonen bestaan?

Ja. De eigen bijdrage via het CAK voor Beschermd wonen blijft.

Hoe wordt de eigen bijdrage vastgesteld en geïnd?

De eigen bijdrage wordt vastgesteld door het CAK op basis van landelijke regelgeving. Het is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling.

Waar kan ik terecht met vragen over Beschermd wonen?

Heeft u vragen? Vaak kan uw begeleider of contactpersoon van de organisatie voor Beschermd wonen het beste uw vragen beantwoorden. Zij kennen immers de persoonlijke situatie van u het beste.
Ook kunt u uw vragen voorleggen aan de Centrale toegang GGD IJsselland.

Heeft u geen Beschermd wonen dan kunt u terecht bij het Sociaal wijkteam Zwolle.

Ik krijg een brief over Beschermd wonen van de gemeente Zwolle, maar ik woon niet in Zwolle. Klopt dit wel?

Ja, dat klopt. Alle gemeenten zijn verantwoordelijk voor Beschermd wonen (GGZ op grond van de Wmo). Centrumgemeenten hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. De gemeente Zwolle is centrumgemeente voor de regio Noord-Veluwe en de regio IJssel-Vecht.  
De centrumgemeente ontvangt de financiële middelen voor Beschermd wonen en betaalt Beschermd wonen-voorzieningen sinds 1 januari 2015 voor de gemeenten in de centrumgemeenteregio Zwolle.

De centrumgemeenteregio Zwolle bestaat uit de gemeenten: Dalfsen, Hardenberg, Hattem, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. De gemeenten werken samen in de regio.

Vanaf 1 januari 2018 organiseert en betaalt Harderwijk het beschermd wonen van de regio Noord-Veluwe. De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten. Inwoners in de regio Noord-Veluwe kunnen dus post ontvangen van de gemeente Harderwijk.