Jeugdhulp

Wat regelt de Jeugdwet 2015?

Bijna alle ondersteuning en zorg voor kinderen en jongeren valt onder de gemeente. Dit staat in de Jeugdwet 2015.
De gemeente is verantwoordelijk voor de lichte opvoed- en opgroeiondersteuning, voor specialistische hulp zoals jeugd-GGZ en de gesloten jeugdhulp bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen, en voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en de jeugdreclassering.

Voor wie geldt de Jeugdwet?

In de Jeugdwet is de leeftijdsgrens van 18 jaar het uitgangspunt voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen. Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, voor zover deze hulp niet onder een andere wet valt.
Voor jeugdreclassering en jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing geldt geen leeftijdsgrens.

Valt alle jeugdhulp onder de verantwoordelijkheid van de gemeente?

Nee. De zorg voor kinderen en jongeren met ernstige verstandelijke, lichamelijke of  meervoudige beperkingen valt vanaf 2015 onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Het gaat dan om kinderen die blijvend zijn aangewezen op permanent toezicht of 24 uur zorg per dag.
Ook de zorg voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk beperkten (SVLVG) is onderdeel van de Wlz.
De verpleging en verzorging thuis van kinderen en jongeren onder de 18 jaar met een zintuiglijke beperking valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).

Als ik (nog) jeugdhulp nodig heb, waar moet ik me dan melden?

In elke stadsdeel is er een Sociaal wijkteam. Wijkbewoners kunnen bij het Sociaal wijkteam terecht met allerlei ondersteuningsvragen. Ook voor opvoed- en opgroeivragen.
Maar u kunt ook terecht bij de leerkracht, de huisarts, de kinderopvangleidster enzovoort. Het wijkteam werkt nauw samen met allerlei organisaties die met en voor ouders en kinderen werken.
Schoolmaatschappelijker werkers die op de scholen werken, maken onderdeel uit van het Sociaal wijkteam.

Voor een aantal vormen van jeugdhulp heeft u een beschikking van de gemeente nodig van het Sociaal wijkteam of een verwijzing van bijvoorbeeld de huisarts.

Heeft u een beschikking met een einddatum, dan neemt u voordat de datum is verstreken contact op met het Sociaal wijkteam bij u in de buurt.

Wie bepaalt of een kind jeugdhulp ontvangt?

Als iemand professionele of specialistische hulp nodig dan wordt die ingeschakeld door de medewerkers van het Sociaal wijkteam. Maar dat kan ook via de huisarts, Jeugdarts of medisch specialist.
De medewerker van het Sociaal wijkteam bekijkt samen met het gezin wat er nodig is en welke professionele hulp het kind en gezin nodig is. Doen wat nodig is, met het belang en de veiligheid van kind en het gezin als uitgangspunt.

Kan ik een persoonsgebonden budget (pgb) krijgen voor de hulp aan mijn kind?

Met een pgb koopt u de ondersteuning zelf in. Dat kan ook voor jeugdhulp. Ook daarvoor neemt u eerst contact op met het Sociaal wijkteam.

Meer informatie over pgb leest u hier.

Hoe organiseert de gemeente de jeugdbescherming en jeugdreclassering?

De veiligheid van kinderen staat voorop. Jeugdbescherming Overijssel en de Raad voor de Kinderbescherming ondersteunen de wijkteams als de veiligheid van een kind in het gedrang dreigt te komen.

Worden mijn vrienden, buren en familie verplicht ons kind te helpen met opvoedondersteuning?

De Jeugdwet stelt opvoedhulp door kinderen, vrienden of buren niet verplicht. De gemeente mag wel onderzoeken of het sociaal netwerk (familie, vrienden of buren) ouders en/of het kind kan helpen. De gemeente kan met deze hulp rekening houden bij het vaststellen van welke (aanvullende) hulp nodig is.

Mag de gemeente jeugdreclassering opleggen?

Nee, alleen een kinderrechter, het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming en de directeur van de Justitiële Jeugdinrichting kunnen jeugdreclassering opleggen.

Jeugdreclassering is bedoeld voor jongeren tussen 12 en 23 jaar, zij krijgen begeleiding nadat ze een proces-verbaal hebben gehad van de politie of een leerplichtambtenaar. Een leerplichtambtenaar is een ambtenaar van de gemeente, maar kan alleen een proces-verbaal opmaken en geen jeugdreclassering opleggen. 

Beslist de gemeente of mijn kind uit huis wordt geplaatst?

Het is niet de gemeente die beslist dat uw kind uit huis wordt geplaatst. De kinderrechter besluit hierover.
De gemeenten zijn wel verantwoordelijk voor de uitvoering van de ondertoezichtstelling met uithuisplaatsing die de kinderrechter oplegt. Ondertoezichtstelling (OTS) is een maatregel waarbij het gezag van ouders bij de opvoeding van het kind wordt beperkt.

Dat is een ingrijpende gebeurtenis in het leven van een kind. Daarom stelt de overheid extra eisen aan de instellingen die kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering uitvoeren. Alle instellingen die deze maatregelen uitvoeren moeten een certificaat halen. Zij moeten hiervoor aan een aantal eisen voldoen. Bijvoorbeeld de manier waarop een gezinsvoogd werkt. Instellingen die het certificaat hebben gehaald, noemen we 'gecertificeerde instellingen'. De gemeente vraagt aan een gecertificeerde instelling om een ondertoezichtstelling met een uithuisplaatsing uit te voeren en ervoor te zorgen dat uw kind bij een pleeggezin of in een instelling wordt geplaatst.

Als een kind ondersteuning nodig heeft, hoe gaat het Sociaal wijkteam dat dan doen?

We willen geen versnippering in de jeugdhulp. We willen ook dat er goed geluisterd wordt naar kinderen en ouders om te horen waar zij hulp bij nodig hebben. Als er niet alleen hulp nodig is bij de opvoeding, maar er ook andere problemen zijn, dan bespreken we die ook. Het doel is dat er voor elk gezin één plan komt om alle vragen aan te pakken en zo veel mogelijk door één hulpverlener ondersteund wordt. Daarbij staat voorop dat ouders en kinderen zoveel mogelijk zelf aan zet zijn en blijven. We noemen dat: eigen regie en eigen kracht.

Meer over de werkwijze van het wijkteam

Kan de gemeente een eigen bijdrage vragen voor jeugdhulp?

De gemeente mag geen eigen bijdrage vragen voor ambulante jeugdhulp.

Krijg ik een vergoeding voor het vervoer naar de jeugdhulpinstelling?

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen en betalen van de kosten voor het vervoer van hun kinderen.
Als ouders het vervoer niet zelf kunnen betalen, wordt per situatie bekeken of zij een vergoeding van de vervoerskosten voor  hun kind krijgen.

Ik ben het niet eens met de beslissing van de gemeente. Kan ik bezwaar maken?

Het is voor u zelf, maar ook voor de gemeente belangrijk dat u laat weten dat u niet tevreden bent over de zorg of de dienstverlening. Alleen dan kunnen we samen met u een oplossing zoeken. Er zijn verschillende manieren om dit aan te pakken.

Ondersteuning en bezwaar

Wat als ouders geen hulp durven of willen vragen?

We moedigen iedereen aan om in hun omgeving hulp of steun te vragen als je iets zelf niet (meer) kunt. We vragen aan iedereen om oog te hebben voor de mensen hun omgeving en voor hen klaar te staan, de eerste hulp te bieden en hen te helpen om hulp te vragen.

Wat is Passend onderwijs?

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Passend onderwijs beoogt dat zo veel mogelijk leerlingen regulier onderwijs kunnen volgen. Want zo worden ze het best voorbereid op een vervolgopleiding en doen ze zo goed mogelijk mee in de samenleving.

Passend onderwijs

Verdwijnt het Speciaal onderwijs?

Het speciaal onderwijs verdwijnt niet. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen nog steeds naar het speciaal onderwijs.

Wat is de Lokale Verwijsindex Jeugd?

De Lokale VerwijsIndex (LVI) jeugd Zwolle is een digitale tool voor professionals die werken met (gezinnen met) kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.

Met de LVI maken professionals die betrokken zijn bij jeugd en gezin tijdig aan elkaar bekend dat zij zich zorgen maken en dat zij contact zoeken met andere betrokkenen bij het (gezin van het) kind. Zo kunnen zij tijdig samenwerken op gezinsniveau en samen met de ouders en het kind een ondersteuningsplan maken of het huidige aanpassen.