Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wat is geregeld in de Wmo?

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is er voor mensen die hulp in en aan huis nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Dat heet ook wel hulp bij het zelfredzaam zijn. Die hulp is nodig omdat het alleen of met hulp van de omgeving niet (meer) lukt.
De Wmo is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om mee te doen aan de samenleving. Dat heet ook wel hulp bij participatie. Dat kan dagbesteding zijn of beschermd wonen met begeleiding.

Het gaat hier vooral om mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte of psychiatrische aandoening, om ouderen en verslaafden.
De individuele voorzieningen Wmo voor hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen, Thuisondersteuning en woningaanpassingen vallen ook onder de Wmo 2015. Hiervoor is de gemeente al langer verantwoordelijk.

Welke taken zijn opgenomen in de Wmo?

De taken van de gemeente zijn: Dagbesteding, Thuisondersteuning, Kortdurend verblijf en Beschermd wonen.

Wat houden die taken in?

Bij dagbesteding gaat het om activiteiten waarmee zij structuur aanbrengen in de dag en zij een zinvolle dagbesteding hebben. Het kan gaan om het maken van producten of om bijvoorbeeld creatieve activiteiten. Soms is daarbij verzorging nodig.

Bij Thuisondersteuning gaat het om mensen die thuis ondersteuning krijgen bij allerlei dagelijkse taken, zoals het regelen van hun huishouden, het bijhouden van de administratie en structuur aanbrengen in de dag.

Kortdurend verblijf of tijdelijk logeren in een zorgcentrum of woonvoorziening, is vooral om mantelzorgers te ontlasten.

Beschermd wonen is een vorm van ondersteuning waarbij de cliënt een veilige en afgeschermde woon- en leefomgeving wordt geboden.

Daarnaast is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, bestrijding huiselijk geweld en de individuele voorzieningen voor hulpmiddelen, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen. Deze vallen ook onder de Wmo 2015.

Wat is een Individuele voorziening Wmo?

Dat zijn aanpassingen in huis en hulpmiddelen zoals een rolstoel, waardoor mensen zelfstandig kunnen blijven wonen.

In de Jeugdwet is ook sprake van individuele voorziening jeugd. Hiermee wordt bedoeld een maatwerkvoorziening voor jeugd.