Pgb voor Wmo en Jeugdhulp

Wat is een pgb?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) kunt u zelf zorg inkopen. Dat geeft meer vrijheid, maar u moet ook zelf meer regelen.  

Kan ik pgb gebruiken voor dagbesteding?

Ja, alleen als de dagbesteding een onderdeel is van het pgb voor beschermd wonen.

Ik wil pgb. Waar kan ik daarvoor terecht?

Met het Sociaal wijkteam bespreekt u uw ondersteuningsvraag. Als uit dit gesprek blijkt dat u ondersteuning vanuit de Wmo of Jeugdhulp nodig hebt, dan kan de gemeente dit voor u regelen. U ontvangt dan de Zorg in Natura (ZIN). Het is ook mogelijk om pgb te ontvangen. Het Sociaal wijkteam bespreekt met u of u in aanmerking komt voor pgb.  

Wat zijn de verschillen tussen Zorg in Natura (ZIN) en pgb?

Zorg in Natura  Pgb
U hoeft zelf geen administratie bij te houden. U maakt een pgb-plan en bespreekt dit met het Sociaal wijkteam. U houdt zelf de administratie bij. Alle betalingen van de afgelopen vijf jaar bewaart u. U zorgt ervoor dat de SVB uw zorgverlener betaalt. De SVB kan u ondersteunen bij het beheer van het pgb.
U ontvangt gegarandeerd kwalitatief goede zorg. U bent zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de zorg.
U hoeft zelf geen afspraken te maken met organisaties en u hoeft niet zelf personeel in dienst te nemen. Er kunnen wachtlijsten zijn. U zoekt zelf een geschikte zorgverlener en sluit daarmee zelf een zorgovereenkomst.
Is uw zorgverlener ziek of met vakantie, dan hoeft u niet zelf voor een vervanger te zorgen. Is uw zorgverlener ziek of met vakantie, dan zorgt u zelf voor een vervanger.
De zorgverlening kan op wisselende tijdstippen plaatsvinden. U bepaalt zelf door wie, wanneer, waar en hoe de zorg wordt verleend.

Hoe weet ik of pgb wat voor mij is?

Dit bespreekt het Sociaal wijkteam met u. U kunt ook een test invullen op www.pgb-test.nl. U krijgt dan direct advies en tips. 

Wat zijn de voorwaarden om pgb te ontvangen?

 • Bekwaamheid: u bent in staat om uw pgb op een verantwoorde manier te beheren. Mensen uit uw sociale netwerk, een curator, mentor of gemachtigde mogen u hierbij helpen. Een bemiddelingsbureau mag dat niet. Tussenpersonen mogen namelijk niet met een pgb worden betaald.
 • Pgb-plan: u maakt een pgb-plan.
 • Zorgovereenkomst: u bent in staat om uw zorgaanbieder aan te sturen. U bent zijn/ haar werkgever, en sluit een zorgovereenkomst af.
 • Kwaliteit: u bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van uw zorg. De zorg is veilig, passend en draagt bij aan uw zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Bij onvoldoende kwaliteit kan de gemeente een pgb weigeren of stopzetten.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG): bij ondersteuning aan kinderen tot 18 jaar is een VOG verplicht voor de persoon die de ondersteuning levert.

Wat staat er in een pgb-plan?

U vindt hier een voorbeeld dat u kunt invullen voor jeugdzorg:Pgb-plan Jeugd.pdf
En een voorbeeld voor thuisondersteuning: Pgb-plan Thuisondersteuning.pdf

Kan de gemeente mij een pgb weigeren?

Ja, dat kan. Bijvoorbeeld als:

 • U onjuiste of onvolledige informatie aanlevert;
 • Is vastgesteld dat u in het verleden oneigenlijk gebruik of misbruik van een pgb heeft gemaakt;
 • U niet aan de voorwaarden voor een pgb voldoet.

Krijg ik het pgb op mijn rekening gestort?

Nee. De gemeente maakt uw pgb over aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). U geeft aan de SVB door met welke zorgverlener(s) u een zorgovereenkomst heeft. U stuurt de facturen van de geleverde hulp naar de SVB (per post of digitaal). De SVB betaalt maandelijks de facturen en declaraties uit uw budget rechtstreeks aan uw zorgverlener(s).

Waarom krijg ik het pgb niet op mijn rekening?

De overheid wil de kans op oneigenlijk gebruik (fraude) van pgb’s voorkomen. Daarom gaat de SVB na of u een zorgovereenkomst heeft met de zorgverlener die u wilt betalen. Ook controleert de SVB alle betalingen aan zorgverleners vooraf.

Wat staat er in een zorgovereenkomst?

In de zorgovereenkomst staan de afspraken die u met uw zorgverlener heeft gemaakt. Voorbeelden van zorgovereenkomsten vindt u hier. De SVB betaalt uw zorgverlener(s) op basis van uw zorgovereenkomst(en).

Ik heb vragen over de uitbetaling door de SVB. Waar kan ik terecht?

Neemt u contact op met de SVB. Kijk op www.svb.nl en log met uw DigiD in op Mijn PGB. U vindt daar de laatste stand van zaken over uw pgb.

Wilt u weten hoe u declaraties bij de SVB indient en waar deze aan moeten voldoen? Bekijk dan het volgende filmpje.

Tarieven en hoogte pgb

Uw contactpersoon van het Sociaal wijkteam bepaalt de hoogte van uw pgb. Daarbij wordt gekeken naar uw beperking, de voorziening, het type zorgverlener en het aantal uren/dagdelen ondersteuning dat nodig is.

Pgb-tarieven 2021: 

Heeft een pgb invloed op mijn uitkering?

 • Als u pgb ontvangt om zorg in te kopen, dan heeft pgb geen invloed op uw uitkering.
 • Geeft u zorg en wordt u uit pgb betaald, dan heeft pgb wel invloed op uw uitkering. Dit geldt ook als u door een inwonend gezinslid betaald wordt uit het pgb.

Hoe zit dat met de kosten? En betaal ik een eigen bijdrage als ik een pgb heb?

Ja, u betaalt een eigen bijdrage, net als mensen met Zorg in Natura.

Als u jeugdhulp met het pgb betaalt, dan betaalt u geen eigen bijdrage.

Ik wil mijn pgb omzetten naar Zorg in Natura. Kan dat?

 • Ja, dat kan. Neemt u hiervoor contact op met het Sociaal wijkteam. 
 • Als het gaat om een beschermd wonen-indicatie/toekenning, doet u dan een melding/aanvraag bij de Centrale regionale toegang van de GGD IJsselland (externe link) als u in de regio IJssel-Vecht en Hattem woont, of de GGD Noord- en Oost-Gelderland als u in de regio Noord-Veluwe woont.

Verantwoordingsvrij bedrag 

 • Ontvangt u pgb vanuit de Jeugdwet? Dan mag u 1,5% van uw pgb, met een minimum van € 50,- en een maximum van € 1.250,- besteden aan kleine zorguitgaven. Waar u het aan uitgeeft, hoeft u niet te verantwoorden. Over het bedrag wat u uitgeeft, betaalt u een eigen bijdrage.
 • Ontvangt u pgb voor Thuisondersteuning? Dan dient u alle uitgaven te verantwoorden.